Gratis tillbehör för Voya E+ & PakYak E+. Läs Mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER


BAKGRUND


På Giant Europe B.V. (härefter benämnt "Momentum", "vi" eller "oss") skyddar vi din integritet och strävar alltid efter att upprätthålla en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter som tillhandahålls till oss via vår webbplats www.momentum-biking.com/se, dina köp av våra produkter och din användning av våra appar, om sådana finns. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan utöva dem. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i slutet av denna integritetspolicy.

Genom hela denna integritetspolicy används termen "behandling", vilket inkluderar alla åtgärder som rör personuppgifter, inklusive men inte begränsat till insamling, hantering, lagring, delning, åtkomst, användning, överföring och radering av personuppgifter.

"Tillämplig lagstiftning" avser tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter, inklusive föreskrifter utfärdade av relevanta tillsynsmyndigheter, som rör skyddet av fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd för deras personuppgifter som är tillämpliga på den aktuella behandlingen. Det inkluderar förordningen (EU) 2016/679 från Europaparlamentet och rådet av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ("GDPR") samt lagar, förordningar och föreskrifter som kompletterar GDPR.

"Personuppgifter" ska ha den betydelse som anges i GDPR och avser all information som hänför sig till en identifierbar eller identifierad fysisk person.


VEM ÄR DATASKYDDSANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

Giant Europe B.V., organisationsnummer 39042936, med adressen Pascallaan 66, 8218 NJ, Lelystad, Nederländerna, är dataskyddsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.


VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter från:

 • Dig själv, antingen genom att du själv tillhandahåller dem eller genom att vi samlar in dem från dig baserat på t.ex. dina webbplatsbesök, användning av våra appar eller köpbeställningar.
 • Ditt bank- eller kreditkortsföretag.


NÄR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Hantering av beställningar

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera kundrelationen med dig i samband med att du beställer våra produkter och vi hanterar din beställning. Sådan behandling inkluderar bland annat att genomföra din beställning, organisera frakt eller leverans av produkterna, tillhandahålla fakturor och/eller orderbekräftelser.


Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsinformation
 • Kontaktinformation
 • Köpinformation
 • Betalningsinformation
 • Detaljer och inställningar för (e-)cykel

Rättslig grund: Kontraktet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra förpliktelser enligt köpeavtalet med dig.

Behållningstid: Personuppgifter behålls tills köpet har slutförts (inklusive leverans och betalning) och därefter under en period av ett (1) år.


Hantera garantier, garantier och produktåterkallelser

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera garantier och garantier för cyklar och utrustningsartiklar samt för att kontakta dig i händelse av en produktåterkallelse eller en säkerhetsnotering om en produkt.


Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsinformation
 • Kontaktinformation
 • Detaljer och inställningar för (e-)cykel
 • Köpinformation

Rättslig grund: Kontrakt. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig.

Behållningstid: Personuppgifter behålls tills garantiperioden löper ut eller under den tid då en produktåterkallelse eller säkerhetsnotering kan göras och därefter under den tid som är nödvändig för oss att kunna fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.

Om du registrerar din cykel eller utrustningsartiklar kommer vi att lagra registreringen tills garantiperioden löper ut och därefter under en period av ett (1) år.

Om du köper våra kompletta cyklar eller cykelramar med livstidsgaranti behålls dina personuppgifter under den tid då sådan livstidsgaranti är giltig.


Hantera och svara på feedback, frågor och potentiella klagomål

Om du kontaktar oss, till exempel via e-post, sociala medier eller via vårt kontaktformulär för att ställa frågor eller göra en begäran, kommer vi att behandla de personuppgifter du tillhandahåller oss för att kommunicera med dig och svara på samt undersöka eventuella frågor och/eller klagomål du kan ha.


Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsinformation
 • Kontaktinformation
 • Din kommunikation
 • Köpinformation

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att hantera och svara på den feedback, frågor och/eller klagomål du skickat in.

Behållningstid: Personuppgifter behålls tills kundservicemålet har slutförts och därefter under den tid som är nödvändig för oss att kunna fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.


Ge dig information om vårt företag och erbjudanden via nyhetsbrev

Vi kan behandla dina personuppgifter för att hantera och skicka ut nyhetsbrev till dig. Dessa nyhetsbrev kan till exempel innehålla information, uppdateringar och erbjudanden om vårt företag, våra tjänster och våra produkter. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på våra nyhetsbrev genom att klicka på avregistreringslänken i e-postmeddelandet eller genom att kontakta oss. Om vi inte har samlat in din e-postadress i samband med ditt köp kommer vi alltid att be om ditt samtycke enligt marknadsföringslagen (2008:486) där det krävs innan du får våra erbjudanden via till exempel e-post.


Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsinformation
 • Kontaktinformation

Rättslig grund: Samtycke. Behandlingen är baserad på ditt samtycke.

Behållningstid: Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål tills du inte längre vill ta emot nyhetsbreven. Du har också alltid rätt att säga nej till fortsatt marknadsföring, i vilket fall kommer vi att sluta skicka dig vårt nyhetsbrev.


Genomföra undersökningar

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att genomföra kundnöjdhetsundersökningar och utvärdera våra tjänster och produkter. Baserat på den information vi samlar in, analyserar vi data på en anonymiserad nivå, utan någon koppling till dig som individ.


Kategorier av personuppgifter

 • Din kommunikation
 • Information om feedback

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att genomföra undersökningar, utvärdera våra tjänster och produkter.

Behållningstid: Personuppgifter som behandlas för att genomföra undersökningar kommer att behållas i en period av 2 år.


Utvärdera och övervaka användningen av vår webbplats

För att analysera och bättre förstå hur du använder vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter, som vi till exempel har samlat in via cookies och liknande tekniker. Detta görs genom att till exempel samla in besöks- och klickstatistik, vilka sidor du besökte på vår webbplats och hur länge/antalet gånger du besökte dem.


Kategorier av personuppgifter

 • Användargenererade data
 • Identitetsinformation
 • Geografisk information

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att utvärdera och övervaka användningen av vår webbplats.

Behållningstid: Rapporter på en aggregationsnivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas under en obegränsad tid.


Fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk

För att kunna fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk, till exempel i samband med tvist eller rättsligt förfarande, behandlar vi dina personuppgifter (där tillämpligt).


Kategorier av personuppgifter

Alla uppgifter som är nödvändiga för att hantera och adressera det rättsliga anspråket.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att hantera och adressera rättsliga anspråk, till exempel i samband med en tvist eller rättsligt förfarande. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Undantag för känsliga personuppgifter.

Särskilda kategorier av personuppgifter, inklusive brottsuppgifter, behandlas endast för att uppfylla vårt berättigade intresse av att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Lagringsperiod: Personuppgifter bevaras under den lagstadgade preskriptionstiden för att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk. Den allmänna lagstadgade preskriptionstiden i Sverige är tio (10) år.


Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter inom områden som t.ex. bokföring, redovisning och krav enligt gällande dataskyddslagar.


Kategorier av personuppgifter

Alla uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla den aktuella rättsliga skyldigheten.

Rättslig grund: Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som vi är underkastade.

Lagringsperiod: Personuppgifter bevaras under den tidsperiod som är nödvändig för oss att uppfylla de rättsliga skyldigheter vi är underkastade.


Hantera rekryteringsprocessen

När du ansöker om en tjänst på Momentum behandlar vi de personuppgifter som du har lämnat till oss för att hantera rekryteringsprocessen. Det inkluderar att ta emot och granska ansökningshandlingar (som CV och personliga brev), utvärdera ansökningar (inklusive referenstagning) och kommunicera med dig under rekryteringsprocessen.


Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsinformation
 • Kontaktinformation
 • Information relaterad till jobbansökan

Rättslig grund: Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår anställningsavtal.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att hantera rekryteringsprocessen.

Undantag för känsliga personuppgifter: Vi behandlar eventuella känsliga personuppgifter, såsom information om fackmedlemskap, på grundval av ditt uttryckliga samtycke. Vi behandlar endast sådana personuppgifter om du frivilligt lämnar sådan information till oss, men vi ber dig att undvika att ge oss sådan information.

Lagringsperiod: Personuppgifter bevaras i sex (6) veckor efter ansökningsförfarandet.


Framtida rekryteringar

Om du ger ditt samtycke kommer vi att spara dina ansökningshandlingar för framtida rekryteringar. På så sätt kan vi till exempel kontakta dig om en befattning blir tillgänglig hos oss som vi anser passar din profil och kan vara av intresse för dig. Det är helt frivilligt att ge ditt samtycke till detta och du kan när som helst återkalla samtycket.


Kategorier av personuppgifter

Samma information som tidigare under "Hantera rekryteringsprocessen".

Rättslig grund: Samtycke. Behandlingen baseras på ditt samtycke.

Undantag för känsliga personuppgifter: Vi behandlar eventuella känsliga personuppgifter, såsom information om fackmedlemskap, på grundval av ditt uttryckliga samtycke. Vi behandlar endast sådana personuppgifter om du frivilligt lämnar sådan information till oss, men vi ber dig att undvika att ge oss sådan information.

Lagringsperiod: Personuppgifter bevaras i 12 månader om du ger ditt samtycke till detta.


MOTTAGARE SOM VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED

Vid behov delar vi personuppgifter med nedanstående mottagare. Om inte annat anges är namngivna mottagare självständiga dataskyddsansvariga för sin egen behandling av personuppgifter.


Mottagare: Myndigheter (t.ex. Polisen, Folkhälsomyndigheten och Skatteverket)

Syfte: För att uppfylla eventuella rättsliga skyldigheter som vi är underkastade, t.ex. i samband med begäranden från myndigheter eller andra rättsliga anspråk.

Rättslig grund: Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som vi är underkastade.


Mottagare: Myndigheter (inklusive domstolar) och juridiska ombud.

Syfte: För att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att tvister och ärenden hanteras av kompetenta domstolar och juridiska ombud.


Mottagare: Köpare, säljare och externa rådgivare/andra parter som är involverade.

Syfte: För att möjliggöra affärsförändringar, såsom försäljning eller sammanslagning av verksamheten eller investeringar i allmänhet.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att genomföra och genomföra affärsförändringar.


Mottagare: Betalningstjänsteleverantörer

Syfte: För att möjliggöra din betalning av beställda produkter och därigenom ingå ett köpeavtal med dig.För att möjliggöra din betalning av beställda produkter och därigenom ingå ett köpeavtal med dig.

Rättslig grund: Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett köpeavtal.


Mottagare: Leverantörer av leverans, orderhantering eller returtjänster för produkter.

Syfte: För att möjliggöra behandlingen av din beställning eller hantera ärenden relaterade till produktreturer åt dig.

Rättslig grund: Kontrakt. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra skyldigheter enligt köpeavtalet med dig.


Mottagare: Leveransföretag som erbjuder transport av varor.

Syfte: För att kunna leverera din beställda produkt och därigenom uppfylla våra skyldigheter enligt köpeavtalet med dig.

Rättslig grund: Kontrakt. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra skyldigheter enligt köpeavtalet med dig.


Tjänsteleverantörer

För att uppfylla syftena med behandlingen av personuppgifter delar vi dina personuppgifter med de tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa leverantörer tillhandahåller tjänster inom exempelvis IT-tjänster (företag som hanterar nödvändiga operationer, teknisk support och underhåll av våra tjänster som vi tillhandahåller dig samt ICT-tjänsteleverantörer). De tjänsteleverantörer vi har anlitat får endast behandla dina personuppgifter enligt våra tydliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din information.

 

Lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter till tredje länder

Giant kan dela personuppgifter med andra företag inom Giant Group. Dessa företag kan vara belägna utanför EES. I de fall där Giant överför eller delar dina personuppgifter med en mottagare i ett land utanför EU/EES (tredje land) kommer Giant att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits (såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler och andra nödvändiga åtgärder) för att skydda personuppgifterna.

Giant överför personuppgifter till följande länder utanför EU/EES: Taiwan

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att på begäran få en kopia av dokumentationen som visar att nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter vid överföring till ett tredje land.

Om du vill veta mer om behandlingen av dina personuppgifter och om dina personuppgifter överförs till ett tredje land, kontakta oss genom att använda kontaktinformationen nedan.

 

SÄKERHET

Vi kommer att se till att åtkomst till din information adekvat skyddas genom att ha lämpliga säkerhetsåtgärder implementerade och, beroende på omständigheterna, beakta teknikens utveckling, kostnaden för genomförande samt arten, omfattningen, sammanhanget och ändamålen med behandlingen samt riskerna. För att upprätthålla denna garanti har vi också infört lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från olaglig eller oavsiktlig förstörelse, ändring eller avslöjande, missbruk, skada, stöld eller förlust genom olycka eller obehörig åtkomst.

 

Vi vidtar särskilt följande åtgärder:

 • vi använder säkra anslutningar (Secure Sockets Layer eller SSL) för att kryptera all information mellan dig och vår webbplats när du anger dina personuppgifter;
 • vi behåller loggar över alla förfrågningar om personuppgifter;
 • åtkomst till personuppgifter är begränsad till de personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina uppgifter.

 

DINA RÄTTIGHETER

Rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

I samband med vår behandling av dina personuppgifter kan du, under vissa förutsättningar, utöva följande rättigheter:


Tillgång: Du kan begära bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas och, om de behandlas, begära tillgång till dina personuppgifter samt ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om begäran sker elektroniskt kommer informationen även att erhållas i en vanligt förekommande elektronisk form om du inte begär annat.

Rättelse: Om du upptäcker att personuppgifter om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dina personuppgifter rättade.


Invändning mot specifik behandling

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter om den grundar sig på berättigat intresse, om det finns skäl som rör din särskilda situation eller om behandlingen sker i marknadsföringssyfte. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen inte är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, är vi skyldiga att upphöra med behandlingen.


Radering

Du kan få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in.

Begränsning av behandling

Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter endast till att omfatta lagring av dina personuppgifter, till exempel när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina personuppgifter ska raderas.

Återkalla samtycke

I den utsträckning behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke eller när behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, samt när personuppgifterna har lämnats av dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du är välkommen att kontakta oss med frågor eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock också alltid rätt att lämna in klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta Giant genom att använda kontaktinformationen nedan. Vid behov har vi rätt att ändra och komplettera integritetsmeddelandet.

Personuppgiftsansvarig är:

Giant Europe B.V.

Pascallaan 66, 8218 NJ, Lelystad, Nederländerna

E-postadress:

consumerservice@momentum-biking.com


KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Här nedanför hittar du en förklaring av de kategorier av personuppgifter som vi kan samla in och lagra om dig.

Kategorier av personuppgifter

Användargenererade data

Exempel på personuppgifter

Klick- och besöksloggar, teknisk data om använda enheter och deras inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform), information om hur du interagerade med oss, inloggningsmetod, vilka sidor som besökts och hur länge olika sidor har besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du fick åtkomst till och lämnade tjänsten osv.


Kategorier av personuppgifter

Kön och ålder

Exempel på personuppgifter

Marknadsföring/målgrupp

Kategorier av personuppgifter

Din kommunikation

Exempel på personuppgifter

Personuppgifter som du tillhandahåller i din kommunikation med oss, till exempel i e-postmeddelanden


Kategorier av personuppgifter

Geografisk information

Exempel på personuppgifter

Lokaliseringsdata från din enhet som till exempel kan samlas in via cookies


Kategorier av personuppgifter

Hälsoinformation

Exempel på personuppgifter

Information om din hjärtfrekvens


Kategorier av personuppgifter

Identitetsinformation

Exempel på personuppgifter

Namn, IP-adress


Kategorier av personuppgifter

Kontaktinformation

Exempel på personuppgifter

Adress, e-postadress, telefonnummer


Kategorier av personuppgifter

Köpinformation

Exempel på personuppgifter

Detaljer om din produktbeställning, till exempel köpt produkt, köptidpunkt, orderhistorik, leveransadress


Kategorier av personuppgifter

Betalningsinformation

Exempel på personuppgifter

Betalningsmetod, betalningsuppgifter (till exempel kortnummer, bankkontouppgifter), faktureringsadress


Kategorier av personuppgifter

Information om feedback

Exempel på personuppgifter

Åsikter och kommentarer angående våra tjänster och produkter, till exempel från kundnöjdhetsundersökningar


Kategorier av personuppgifter

Kontoinformation för Giant appar

Exempel på personuppgifter

Inloggningsuppgifter som användarnamn och lösenord


Kategorier av personuppgifter

Detaljer och inställningar för (e-)cyklar

Exempel på personuppgifter

Registreringsinformation för cyklar och utrustningsprodukter.


Kategorier av personuppgifter

Ridhistorik och översikt

Exempel på personuppgifter

Lokaliseringsdata, ridhistorik


Kategorier av personuppgifter

Information som rör jobbansökan

Exempel på personuppgifter

Information om exempelvis kompetenser, färdigheter, tidigare arbetslivserfarenhet, fackligt medlemskap och annan information som finns tillgänglig i ditt personliga brev och CV.